ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្តដូចខាងក្រោម ៖