ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប។ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ មាន ៖ ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងមានសមាជិកចំនួន ២៦រូបផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប ៖