ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVAXIN ផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញលិខិតសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ឈ្មោះ COVAXIN ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់៕