ក្រសួងអប់រំពន្យារពេលដំណើរការរៀន និងបង្រៀននៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពន្យារពេលដំណើរការរៀន និងបង្រៀននៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា និងសេវាអប់រំកុមារតូច៕