រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១

ខេត្តក្រចេះ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ សូមជូនដំណឹងកាលបរិច្ឆេទប្រឡង ដល់បេក្ខជន ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១៕ ដោយ ៖ ស៊ាន ច័ន្ទដា