ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា។

ក្រសួងទេសចរណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេនេះនឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្រោយថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខ។

សូមអានខ្លឹមសារនៅក្នុងប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ ៖