ក្រសួងធម្មការ អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនូវពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗបែបសាសនា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា នាថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗបែបសាសនា បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការការងារគ្រប់វិស័យឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេស៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ៖