ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុងការរៀបចំពិធីនានា និងកិច្ចការសង្គម

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ក្នុងការរៀបចំពិធីនានា និងកិច្ចការសង្គមនៅកម្ពុជា៕