ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំពីការការពារជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំសកល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល២០២៣៕