មន្ទីរអប់រំខេត្តត្បូងឃ្មុំបំភ្លឺជុំវិញព័ត៌មានដែលផ្សាយថា មានការកិបកេងថវិកាគ្រូបង្រៀន

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញលិខិតមួយច្បាប់បំភ្លឺជុំវិញការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ដែលផ្សាយថា មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំកិបកេងថវិកាគ្រូបង្រៀនរាប់រយលានរៀល លើការដាក់ឈ្មោះគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យា និងគ្រូបង្រៀនពីរថ្នាក់ ពីរពេលរបស់គ្រូបង្រៀនដែលស្ថិតក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរ៕

ខាងក្រោមជាលិខិតបំភ្លឺរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖