សឹង្ហបុរីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីៗចំនួន «១,០៩០ករណី» និងស្លាប់៣នាក់

សឹង្ហបុរី ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលសឹង្ហបុរី នៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានប្រកាសពីបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីៗចំនួន «១,០៩០ករណី» និងស្លាប់៣នាក់៕