លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវរយៈពេល២ថ្ងៃនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៕