សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងបរិស្ថានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការ មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រសួងបរិស្ថានស្តីពីអាហាររូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប៕