រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត

ខេត្តក្រចេះ ៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ប្រភេទ Modema ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត ៕ ដោយ ៖ ស៊ាន ច័ន្ទដា