កំណើន​អត្រា​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​១៩ នៅ​កម្ពុជា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​ឆ្នូ ឆ្នាំ​២០២១

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាម​របាយការណ៍​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា កំណើន​អត្រា​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​១៩ នៅ​កម្ពុជា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៧ ខែ​ឆ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ មាន​ដូចខាងក្រោម​៖

-​លើ​ប្រជាជន​អាយុ​ពី ១៨​ឆ្នាំ​ឡើង មាន ១០១,៣០% ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១០​លាន​នាក់​

-​លើ​កុមារ​-​យុវវ័យ​អាយុ​ពី ១២​ឆ្នាំ ទៅ​ក្រោម ១៨​ឆ្នាំ មាន ៩៨,៩៨% ធៀប​ជាមួយ​ចំនួន​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់​

-​លើ​កុមារ​អាយុ​ពី ០៦​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១២​ឆ្នាំ មាន ១០៤,៩៧% ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់​

-​លើ​កុមារ​អាយុ ០៥​ឆ្នាំ មាន ៩៦,៣៦% ធៀប​ជាមួយនឹង​ប្រជាជន​គោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់​

-​លទ្ធផល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ធៀប​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប ១៦​លាន​នាក់ មាន ៨៨,៩០% ៕