ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ដល់កុមារ និងយុវវ័យអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ៕