ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំពីការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរ និងការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិន និងវៀតណាម

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរ និងការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍សម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំប្រជាជនចិន និងវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕