ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បង្ហាញពីស្ថានភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល, អត្រាប្តូររូបិយបណ្ណ, មាស និងប្រេង

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ បង្ហាញពីស្ថានភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល, អត្រាប្តូររូបិយបណ្ណ, មាស និងប្រេង៕

ខាងក្រោមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖