រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកលើកចុងក្រោយឱ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានក្រើនរំលឹកជាលើកចុងក្រោយ ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនានា ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ៕