រាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិតឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ ឱ្យបងប្អូនកម្មករ និយោជិត នៅទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា បានសម្រាកមុន១ថ្ងៃ នឹងក្រោយថ្ងៃឆ្នោត១ថ្ងៃ ដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួល និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ នៅដដែល៕