គ.ជ.ប នឹងផ្សាយលទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃស្អែក នៅលើទូរទស្សន៍ជាតិ និងបណ្តាញផ្លូវការមួយចំនួន

ភ្នំពេញ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (..) នឹងផ្សាយលទ្ធផលបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ម៉ោង ១២:០០នាទីយប់ និងបន្តផ្សាយចាប់ពីម៉ោង :០០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ម៉ោង ១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅលើទូរទស្សន៍ជាតិ និងបណ្តាញផ្លូវការមួយចំនួន៕