រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុអំពាវនាវដល់មាតា បិតា អាណាព្យាបាលនាំកូនអាយុ៥ឆ្នាំមកទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុអំពាវនាវដល់មាតា បិតា អាណាព្យាបាលនាំកូនអាយុ៥ឆ្នាំមកទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា តាមបណ្តាទីតាំងដែលបង្ហាញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៕ ដោយ ៖ ទឹង សុភាព