សារអប់រំសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អំពីផលប៉ះពាល់បារីអេឡិចត្រូនិកលើសុខភាព

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានផលិតសារអប់រំសុខភាពមួយចំនួន ស្តីពីផលប៉ះពាល់បារីអេឡិចត្រូនិកលើសុខភាព ខណៈបារីនេះ បាននិងកំពុងប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា គួរឲ្យបារម្ភ៕

ខាងក្រោមនេះជាសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖