រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្ដីសម្រេចផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីមង្គលការ និងពិធីសាសនាផ្សេងៗ ដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួម

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងទៀត នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម២០០នាក់ ក្នុងមួយពិធី៕