គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល៣០ថ្ងៃ មានពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០២១ ជិត៣៣ម៉ឺននាក់

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ មានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន ៧,៥៨៧នាក់ សរុបចំនួន៣០ថ្ងៃនេះ មានចំនួន ៣២៨,៧៣៧នាក់៕