គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បង្ហាញចំណុចស្នូលចំនួន៨ ដែលនឹងត្រូវបន្តយកចិត្ត ទុកដាក់សម្រាប់អាណត្តិថ្មី

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណបក្សនយោបាយ ដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជា ក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ បានសម្រេចដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើន ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា។

ក្នុងមហាសន្និបាតនេះ គណបក្សនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ និងតែងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំពីប្រជាពលរដ្ឋ បន្តដាក់ចេញស្មារតីការពារ និងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយប្រកាន់ការងារស្នូលចំនួន៨។

ការងារស្នូលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖