លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា

ភ្នំពេញ៖ គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ៖