ស៊ីហ្គេម២០២៣៖ កីឡាជឺជីតស៊ូ វិញ្ញាសាសម្តែងផ្នែកបុរសជាគូ (២នាក់) ក្រុមកម្ពុជា យកឈ្នះវៀតណាម ៦៦-៣៦ពិន្ទុ

ភ្នំពេញ៖ បើកឆាកប្រកួតកីឡាជឺជីតស៊ូ វិញ្ញាសាសម្តែងផ្នែក (DUO) ប្រភេទសម្តែងក្រុមបុរសជាគូ (២នាក់) ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានយកឈ្នះវៀតណាម ដោយលទ្ធផល ៦៦-៣៦ពិន្ទុ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ២០២៣៕