ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ចេញញត្តិគាំទ្រការអនុម័តរបស់ គ.ជ.ប ដែលបដិសេធលើការចុះបញ្ជីរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន

ភ្នំពេញ៖​ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង បានចេញញត្តិគាំទ្រ ការអនុម័តរបស់ គ.ជ.ប ដែលបដិសេធលើការចុះបញ្ជីរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន ដោយសារតែបក្សនេះ មិនបានបំពេញឱ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ៕