ពលរដ្ឋ មានជម្រើសច្រើន លើការគូសសញ្ញាគាំទ្រ គណបក្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់

ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ អាចមានជម្រើសច្រើនក្នុងការគូសសញ្ញាគាំទ្រ លើសន្លឹកឆ្នោតរបស់គណបក្ស នយោបាយ ណាមួយដែលខ្លួន ស្រឡាញ់គាំទ្រ ។

ខាងក្រោមនេះជាខិត្តបណ្ណស្ដីពី ការគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្សលើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣​ ចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ៕