រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី «អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាព តាមគំរូសង្គម និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន»

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋភិបាល បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី «អត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាព តាមគំរូសង្គម និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន»។

យោងតាមអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ បានបញ្ជាក់ថា អនុក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងកំណត់អំពីយន្តការ និងនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មពិការភាព តាមគំរូសង្គម និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន៕