ក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញ មានវិសាលភាពអនុវត្តទូទាំងប្រទេស៕